Algemene Voorwaarden

Definities 1. RAM Concepts Europe B.V., gevestigd te Heemstede, Kamer van Koophandel nr. 34327253

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ikigai Accessoires. 
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1.  Alle door Ikigai Accessoires gehanteerde prijzen luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 
 2. Ikigai Accessoires is gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen. 3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ikigai Accessoires ten tijde van het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 
 3. tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen. Monsters / modellen Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster of model zullen zijn.

Betalingen en betalingstermijn

 1.  Ikigai Accessoires kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag. 
 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na aflevering van het product te hebben voldaan. 
 3. De betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Ikigai Accessoires de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Ikigai Accessoires behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten van producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Ikigai Accessoires gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn enige schadevergoeding aan Ikigai Accessoires te betalen. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Ikigai Accessoires haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Ikigai Accessoires op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Ikigai Accessoires, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Ikigai Accessoires te voldoen.

Recht van terugvordering van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Ikigai Accessoires gerechtigd zich te beroepen op het recht van terugvordering met betrekking tot de niet betaalde producten die aan de klant zijn geleverd. 
 2. Ikigai Accessoires beroept zich op het recht van terugvordering door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van terugvordering, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Ikigai Accessoires te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken. 
 4. De kosten voor het afhalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Recht op annulering

 1. Een consument kan een online aankoop tijdens een afkoelingsperiode van 14 dagen zonder opgave van reden annuleren, mits: – Het product niet gebruikt is – Het geen product is dat snel kan bederven, zoals levensmiddelen of bloemen – Het product niet speciaal op de consument is afgestemd of aan zijn speciale behoeften is aangepast – Het geen product is dat om hygiënische redenen niet mag worden teruggezonden (ondergoed, zwemkleding, enz.) – De verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (DVD’s, CD’s, enz.) – Het product is geen (vakantie)reis, vervoersticker, cateringbestelling of een vorm van vrijetijdsbesteding – Het product is geen los tijdschrift of een losse krant – De aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie – De consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht. 
 2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in: – Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen – Zodra de consument het eerste het product van een abonnement heeft ontvangen – Zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen – Zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd 
 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via shop@ikigai-accessories.com , desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van Ikigai Accessoires, www.ikigai-accessories.com. 
 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de melding van zijn herroepingsrecht aan Ikigai Accessoires te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt. 
 5. De kosten voor retourzending zijn verschuldigd aan Ikigai Accessoires indien de complete bestelling wordt geretourneerd. 
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Ikigai Accessoires deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument de producten tijdig aan Ikigai Accessoires heeft teruggezonden. Opschorting van verplichtingen door de klant De consument doet afstand van het recht tot opschorting van de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Retentierecht

 1. Ikigai Accessoires kan een beroep doen op zijn recht van eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Ikigai Accessoires aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van Ikigai Accessoires heeft voldaan, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Ikigai Accessoires verschuldigd is. 
 3. Ikigai Accessoires is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden ten gevolge van het gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Ikigai Accessoires blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ikigai Accessoires uit hoofde van welke overeenkomst met Ikigai Accessoires dan ook inclusief van vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot dat moment kan Ikigai Accessoires een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 4. Indien Ikigai Accessoires een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Ikigai Accessoires het recht om schadevergoeding, gederfde winst een rente te vorderen.

Levering

 1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering vindt plaats bij Ikigai Accessoires tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft Ikigai Accessoires het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim, en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Ikigai Accessoires.

Leveringstermijn

 1. Een door Ikigai Accessoires opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet wordt gehaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levering gaat in nadat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en van Ikigai Accessoires een (elektronische) bevestiging van deze bestelling heeft ontvangen. 
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ikigai Accessoires niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen. Feitelijke levering De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Ikigai Accessoires niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Ikigai Accessoires te melden, bij gebreke waarvan Ikigai Accessoires niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. Verzekering

Opslag

 1. Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van te vroege of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van gebrekkige fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage schade als gevolg van ongelukken, verandering aangebracht aan dit product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant heeft ontvangen.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: – Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur – Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)labels er nog aan – Het product is niet gebruikt 
 2. Afgeprijsde artikelen, niet in de schappen liggende artikelen zoals etenswaren, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet geruild worden. Schadevergoeding De klant vrijwaart Ikigai Accessoires voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ikigai Accessoires geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Ikigai Accessoires geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Indien het geleverde product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, dient de klant Ikigai Accessoires daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Klanten dienen Ikigai Accessoires hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Ikigai Accessoires in staat is adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ikigai Accessoires genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen. 

Het geven van een opzegging 

 1. De klant dient Ikigai Accessoires schriftelijk in gebreke te stellen. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ikigai Accessoires daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant Indien Ikigai Accessoires met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Ikigai Accessoires verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Ikigai Accessoires

 1. Ikigai Accessoires is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. 
 2. Indien Ikigai Accessoires aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. Ikigai Accessoires is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Ikigai Accessoires aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering van de schade door een verzekeraar is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website op een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Vervaltermijn Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Ikigai Accessoires vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Ikigai Accessoires toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt door haar bijzondere aard of van geringe betekenis is. 
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Ikigai Accessoires niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ikigai Accessoires in verzuim is geraakt. 
 3. Ikigai Accessoires heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Ikigai Accessoires op grond van omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ikigai Accessoires in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Ikigai Accessoires kan worden toegerekend in een situatie die onafhankelijk is van de wil van Ikigai Accessoires, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Ikigai Accessoires kan worden verlangd. 
 2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is mede van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Ikigai Accessoires een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Ikigai Accessoires daaraan wel kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Ikigai Accessoires is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding aan mij verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft gehad. Wijziging van de overeenkomst Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Ikigai Accessoires is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Inhoudelijk belangrijke wijzigingen zullen door Ikigai Accessoires zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken. 
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn uit een overeenkomst met Ikigai Accessoires voortvloeiende rechten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikigai Accessoires. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat Ikigai Accessoires bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ikigai Accessoires gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld 3 april 2021