Privacy Policy Ikigai Accessories

Privacybeleid MTP Clothing Holding b.v. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, de doeleinden daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen. Wenst u aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl Tot u het gebruik van cookies en andere volgapparatuur accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde cookies en/of volgcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien. De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) : ikigai-accessories.com
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verkoper”) MTP Clothing Holding b.v. Gevestigd aan de Herenweg 17A, 2105 MB Heemstede, Nederland. Kamer van Koophandel nummer: 33204032

Artikel 2 – Toegang tot de website De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie op deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden. Evenals voor eventuele commerciële aanbiedingen. Artikel 3 – Inhoud van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)beelden, video’s, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Heldere reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Het feit dat de verkoper niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen. Artikel 4 – Beheer van de website Ten behoeve van een goed beheer van de site kan de verkoper te allen tijde:

 • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • Alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internet-etiquette
 • De website tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet beschikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
  1. Vanwege het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten
  2. Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 3. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden dan wel uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de verkoper.
 4. Indien de verkoper in een geschil wordt betrokken vanwege uw (oneigenlijk) gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door MTP Clothing Holding b.v.
 2. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”)O
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verkoper hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met de koper en, indien van toepassing, voor het afhandelen van kopersbestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensdeelbaarheid
 2. Koper kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via shop@ikigai-accessories.com
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verkoper verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming vallen van de bepalingen van de Privacy Policy.
 2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verkoper ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: shop@ikigai-accessories.com
 2. Uw persoonsgegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van inzamelingen, ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verkoper is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die wettelijk is bepaald. Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op uw website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik hiervan. Tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een perioden van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  1. Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen
  2. Anonieme Analytische Cookies: om informatie te verzamelen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 3. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verkoper en/of derden op uw apparatuur worden geplaatst.
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies  #faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij een aangeboden product op onze website staat.

Artikel 13 – Toepasselijk recht Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de verkoper gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – reviews WebwinkelKeur Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Artikel 15 – Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: shop@ikigai-accessories.com